You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Huisregels en Privacy AVG

U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
Graag vragen wij u nog even uw aandacht voor het volgende:

Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij het eerste bezoek.
Fysiotherapie zit niet altijd in het basispakket, bij een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling wel.  Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis- voorwaarden. Indien U niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie, dient U na elke behandeling de factuur per pin betaling te voldoen. Vergeet u uw pinpas niet mee te nemen.

U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, fysiotherapie, golf fysiotherapie, arbo-advies, ruitertraining, echografie, dry needling, kinesio-taping, Mulligan therapie, acupunctuur.

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00-19.00 uur, behalve op vrijdag van 8.00-17.00 uur. Als u graag een vroege of late afspraak wilt, laat dit dan even weten bij het maken van een afspraak. Telefonisch zijn wij bij voorkeur bereikbaar van 08.00-12.30 uur met uitzondering van woensdag op telefoonnummer 035-6247290. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken.

Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch of per e-mail fysioteam@planet.nl regelen. Bij voorkeur ’s morgens.
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, kunnen wij de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Studenten Manuele Therapie van de SOMT Amersfoort lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden.
Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysioteam Hilversum gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
Fysioteam Hilversum is aangesloten bij de KNGF, NVMT en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben.
De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben.
Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Bij niet betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysioteam Hilversum incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenregeling: Fysioteam Hilversum is aangesloten bij het KNGF en de Fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd.
Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.
Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.
In de wachtkamer ligt een patiënten informatiemap waar U alle huisregels rustig na kunt lezen.
In de wachtkamer kunt deze informatie ook vinden op de doorlopende presentatie van de praktijk.

Privacyverklaring

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat.
Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.
Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de KNGF.
U kunt dit reglement inzien op de KNGF-website www.kngf.nl
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.
Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.
Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).
Voor de details van ons Privacybeleid: zie onder voor het document privacybeleid
Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

PRIVACYBELEID
Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

Gegevens Zorgverleners:
Richard Beelen
Henk de Jonge
Michiel van Kreuningen
Anna Steijling
Rik Letteboer
Vincent Smit
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming contact-) Gegevens Functionaris Gegevensbescherming (indien van toepassing):
Henk de Jonge,verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging
(para-)medische behandeling,
verwijzing, administratie,
maken van afspraken,
innen van consultkosten,
facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij noteren in uw dossier:
Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, bankrekening t.b.v. incasso

Bijzondere persoonsgegevens
Burger Service Nummer (BSN)
medische gegevens,
zaken m.b.t. seksualiteit,
relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
contactgegevens van de huisarts.
Bij minderjarigen < 16 jaar: naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van een van beide ouders, schriftelijke toestemming van een van beide ouders Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
Uw naam, adres, woonplaats, klantnummer en/of geboortedatum, BSN, de datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling, prestatiecode, de kosten van het consult,
Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.
Uw rechten:
Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
Wij noteren uw toestemming voor noodzakelijk medisch overleg in uw dossier;
Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail (fysioteam@planet.nl) melden aan de verantwoordelijke H. de Jonge, voor gegevensbescherming.

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
Met betrekking tot contact per email gebruiken we dit binnen een beveiligd systeem.
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt gebruik beveiligd systeem.
Met betrekking tot online afspraken maken gebruiken we een beveiligd systeem.
Met betrekking tot onze website is dit niet van toepassing.
Digitale Nieuwsbrief is dit niet van toepassing.
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.
Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten).
Meldplicht datalekken.
Wij beschikken over een protocol datalekken.
Overig
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Wij danken u voor uw medewerking.
Fysioteam Hilversum